รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประเด็น การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล ในการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ และประเด็น การรักสามัคคีกัน การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลปลาโหล ให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

วันที่ลงข่าว : 10/10/2565 14:54:34
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 698 คน