เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
4
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
923
เดือนที่แล้ว
987
ปีนี้
1,910
ปีที่แล้ว
15,095
 
สำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ นายสุรชาติ ประพัศรางค์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ นางสาวธัญพร เหลือหลาย
ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


ชื่อ นางบานเรือง ร่มเกษ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ชื่อ นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


ชื่อ นางมะลินดา จันทร์หล้า
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ชื่อ นายสุวัฒน์ หิรนรมย์
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ


ชื่อ นางกัญญารัตน์ รัชชปัญญา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ชื่อ จ่าเอกประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ชื่อ นายสุทธิพงษ์ ขันละ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ชื่อ นายนครินทร์ แก้วอุ่นเรือน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ชื่อ นางสาวทัศนี เหมะธุลิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นางสาวนภา เจริญชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


ชื่อ นางทัศนีย์ มงคลรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ชื่อ นายธวัชชัย นาเชียงใต้
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร


ชื่อ นายนฤชิต สอนไชยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ชื่อ นายวีระยุทธ สุทธิอาจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ชื่อ นายหรรษา นาคะอินทร์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


รายละเอียดองค์กร

 

  สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
              ฝ่ายอำนวยการ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับ 6 เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายอำนวยการ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการปฏิบัติที่จะเป็นไปได้และดีที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจหรือสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การบูรณาการเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณาสถานการณ์ ประเมินผลข้อมูลและแนวโน้มความเป็นไปได้และกำหนดเป็นแนวความคิด และหนทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด จัดทำเป็นโครงการมีลำดับขั้นตอนเพื่อเป็นข้อเสนอในหนทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา มีการวิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยฝ่ายอำนวยการให้แนวความคิดในการวางแผน และต้องมีการประมาณการของฝ่ายอำนวยการเพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจและแนวคิดในการปฏิบัติ การจัดทำแผนและคำสั่ง การอนุมัติสุดท้ายเมื่อผู้บังคับบัญชาตกลงใจ แล้วดำเนินการในขั้นตอนของการประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผล ทั้งในระดับบนและระดับล่าง และฝ่ายอำนวยการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 11 งาน ดังนี้

        1 งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลงานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น งานประชาสัมพันธ์ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานต่างๆ ทราบ งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          2. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลขานุการ งานพิมพ์ฎีกาต่างๆ ที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตรวจแฟ้มเอกสารก่อนเสนอคณะผู้บริหาร งานดูแลคณะผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการกับคณะผู้บริหาร งานเลขานุการนายกเทศมนตรี งานรัฐพิธี ราชพิธี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       3. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลื่อนขั้นเงินเดือน งานแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา  การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษาพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
          4. งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการประชุมสภา เช่น การกำหนดสมัยประชุมสภา การเรียกประชุมสภา การนัดประชุมสภา เป็นต้น งานเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         5. งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตามพระราช บัญญัติทะเบียนราษฎร งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน งานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น งานการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ เพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       7. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับงานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้–รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         8. งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          9. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานถ่ายภาพกิจกรรมของหน่วยงานและงานพิธีการต่างๆ งานติดต่อประสานงานการข่าวและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
           10. งานรักษาความสงบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานมวลชนต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
          11. งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทางกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวนตรวจพิจารณาและดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล งานเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com