เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
32
เมื่อวาน
32
เดือนนี้
75
เดือนที่แล้ว
947
ปีนี้
2,009
ปีที่แล้ว
15,095
 
กองคลัง


ชื่อ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ชื่อ นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำสุย
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


ชื่อ นางสาวอุไร อาษาสร้อย
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ชื่อ นางอุไรรัตน์ พูลพล
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


ชื่อ นางรักคณา อินธิดา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ชื่อ นางอรุณรัตน์ ขันละ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ชื่อ นายนราธิป นาคะอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ


ชื่อ นางสาวทัศนีย์ ศรีโคตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


ชื่อ นางสาวจันทร์จิรา โฮมวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


รายละเอียดองค์กร

  กองคลัง ให้มีผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 
                   1. ฝ่ายพัฒนารายได้ ให้มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับ 6 เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
                             1.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินรายรับ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดของแต่ละปี งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                             1.2  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานแจ้งผลรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำปีทุกวัน งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                             1.3  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสบัญชีผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ การจัดเก็บรายงานประจำเดือน งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                            1.4 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนเละที่ดิน งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                              1.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อและการจ้างของทุกหน่วยงานทั้งที่จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                        1.6 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน  และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  งานจัดทำรายงาน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จัดทำสถิติรายรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน  การรายงานสถิติการคลังประจำปีและการให้บริการข้อมูลทางด้ายสถิติการคลัง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               1.7 งานระเบียบการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวางแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                              1.8 งานสถิติการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ สรุปค่าใช้จ่ายเงินรวมเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงิน งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินอุดหนุน งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของส่วนราชการ งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนลด-โอนเพิ่ม) รายงานรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ การรายงานสถิติการคลังประจำปีและการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               1.9 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสาน งานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com