เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 
boss

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานงบการเงิน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
15
เมื่อวาน
23
เดือนนี้
700
เดือนที่แล้ว
891
ปีนี้
4,930
ปีที่แล้ว
11,536
 
การขอข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียด

กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการ

        1.  กรณีขอข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะ หมายเหตุ
 1. ลงรับเรื่องร้องเรียนที่สารบรรณกลาง
 2. ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ศูนย์ข้อมูลฯ หรือหน่วยงานสังกัดที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครอง
 3. ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ต่ำกว่าระดับ 3 เสนอต่อผู้อำนาจอนุญาต
 4. กรณีที่ไม่เปิดเผย ให้แจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลให้ยื่นคำร้องทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์
1.คำขอตามแบบหนังสือที่กำหนดหรือทำเป็นหนังสือระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจจะเข้าใจได้ตามควร
 1. ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารไม่มากให้ดำเนินการภายในวันที่ได้คำขอนั้น
  • กรณีที่ไม่แล้วเสร็จภายในวันทำการให้แจ้งกำหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการ
 2. กรณีต้องแจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านต้องไม่เกิน 30 วัน โดยนับรวมตั้งแต่วันรับคำขอ
กรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ข้อมูลข่าวสารสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. กรณีเรื่องร้องเรียน

 

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะ

หมายเหตุ

 1. ลงรับเรื่องร้องเรียนที่สารบรรณกลาง
 2. ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม (งานนิติกร)
 3. กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด
  • ถ้าปรากฎมีมูลความผิดทางวินัยให้ดำเนินการสอบสวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปตามระเบียบกำหนด
  • ถ้าปรากฏมีมูลความผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ดำเนินคดีอาญา
 1. คำร้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องประกอบพยานหลักฐานที่ชัดแจ้งกรณีแวดล้อมกำหนดชัดแจ้งตลอดจนพยานบุคคล
 2. หากเป็นบัตรสนเท่ห์จะพิจารณาเฉพาะที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมไม่ปรากฎชัดแจ้งตลอดจนไม่มีพยานบุคคลชัดแจ้ง

ไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ให้ถือเป็นเรื่องด่วนที่สุดตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ปกปิดชื่อเรื่อง

 


-

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com