เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
5
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
923
เดือนที่แล้ว
987
ปีนี้
1,910
ปีที่แล้ว
15,095
 
กองสวัสดิการสังคม


ชื่อ นายปรีดา เจริญชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ชื่อ นายจักรวาฬ จันทร์หล้า
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


ชื่อ นางลัดดา มาลาทอง
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ชื่อ นางสาวเหมือนฝัน สัจจะพจน์
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ชื่อ นายสุวิทย์ นาคอินทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


รายละเอียดองค์กร

   

  

                กองสวัสดิการและสังคม  ให้มีผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในกองสวัสดิการและสังคม รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการ ดังนี้          
                 1. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ระดับ ๖ เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม และแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
                 1.1 งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์ผู้หญิงบางประเภท งานประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                       1.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                           1.3  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และสหกรณ์ออมทรัพย์ งานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข งานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนจนและโครงการเมืองน่าอยู่ โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                        1.4  งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน  งานขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com