อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

06/12/2561 16:27:18
2 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1049 คน เป็นเงิน 629,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 539 คน เป็นเงิน 377,300 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,192,300 บาท

06/12/2561 14:40:00
3 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

19/11/2561 15:11:01
4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:58:32
5 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

              วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:56:47
6 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

08/11/2561 11:29:03
7 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร" ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

08/11/2561 11:12:54
8 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1045 คน เป็นเงิน 627,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 541 คน เป็นเงิน 378,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,191,300 บาท

01/11/2561 16:39:09
9 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ /หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย / หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

01/11/2561 16:37:33
10 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท มีความก้าวหน้าของโครงการ 30 % แล้ว

01/11/2561 16:36:25
11 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

01/11/2561 16:34:41
12 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

01/11/2561 16:32:14
13 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

01/11/2561 16:29:41
14 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

01/11/2561 16:28:14
15 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 33 วรรค 3

26/10/2561 10:16:02
16 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

24/10/2561 16:37:18
17 พิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

24/10/2561 16:35:23
18 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช"

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช" โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการประกาศและส่งเสริมกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนวาริชภูมิ 3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และการปลูก ใช้ ผลิต จำหน่ายสมุนไพรในระดับครัวเรือน ชุมชน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะมีร่วมแรงร่วมใจในการลดปัญหาความสูญเสียที่ป้องกันได้เพื่อคนวาริชภูมิ โดยกำหนดจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของภาคีทุกภาคส่วนร่วมกัน ณ บริเวณเวทีชั่วคราว สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

19/10/2561 11:16:32
19 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น - 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในพิธี และเวลา 09.00 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนปาวรรณศึกษา โดยนายอำเภอวาริชภูมิวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นลำดับแรก และผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอวาริชภูมิ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ

16/10/2561 11:06:24
20 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/10/2561 19:13:00
21 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.

10/10/2561 19:10:32
22 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:31:04
23 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:29:56
24 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

08/10/2561 10:28:35
25 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

04/10/2561 15:58:09
26 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1041 คน เป็นเงิน 624,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 543 คน เป็นเงิน 380,100 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 228 คน เป็นเงิน 182,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,206,100 บาท

04/10/2561 15:56:49
27 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

04/10/2561 15:55:40
28 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

07/09/2561 16:17:25
29 วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

07/09/2561 16:13:53
30 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

07/09/2561 16:12:21
31 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

07/09/2561 10:27:05
32 วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13

วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13 ณ วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ มีท่านคุณ พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

06/09/2561 15:04:55
33 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน
วันที่ 4 กันยายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1006 คน เป็นเงิน 603,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 501 คน เป็นเงิน 350,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 182 คน เป็นเงิน 145,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,113,900 บาท
06/09/2561 10:57:03
34 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

31/08/2561 11:54:54
35 ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สถานที่ท่องเที่ยวบ้านดงคำโพธิ์ ในการนี้ท่านรองศักดา อินทรพานิชย์ ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ท่านละยอม ทัศมี ที่ปรึกษา ท่านปรีดา เจริญชัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับขณะด้วย

31/08/2561 11:51:32
36 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

29/08/2561 10:33:36
37 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

22/08/2561 10:48:25
38 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/08/2561 16:37:10
39 ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมสอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

20/08/2561 16:35:27
40 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในพิธี

14/08/2561 14:45:47
41 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:19:06
42 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:17:38
43 มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้ญาติผู้เสียเสียชีวิต

วันที่ 11 เมษายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้ญาติผู้เสียเสียชีวิต รายละ จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านปลาโหล หมู่ 4 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

08/08/2561 15:19:03
44 มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางศรีบุญเรือง สาขามุละ

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ได้มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางศรีบุญเรือง สาขามุละ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล เวลา 11.00 น.

08/08/2561 14:30:24
45 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหลที่ปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้
1. นางสาวจุไรรัตน์ พุฒธรรม
2. นางสาวปัศนีย์ ร่มเกษ
3.นางอรุณรัตน์ ขันละ
4. จ่าเอกประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
5. นางทัศนีย์ มงคลรัตน์
6. นางมะลินดา จันทร์หล้า
7. นายธวัชชัย นาเชียงใต้

11/04/2561 16:10:29
46 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมเข้างานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันที่ 6 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมเข้างานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ในการนี้ ท่านนายอำเภอบรรลือ ส้มฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธี นายอำเภอบรรลือ ส้มฤทธิ์จินตนา พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ได้ไปกราบสักการะเจ้าปู่มเหสักข์ด้วย

11/04/2561 16:06:29
47 วันที่ 3 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 3 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,731 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1015 คน เป็นเงิน 609,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 511 คน เป็นเงิน 357,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 187 คน เป็นเงิน 149,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,134,300 บาท

11/04/2561 11:26:27
48 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันทำสะอาดและจัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาบตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561- 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบล

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันทำสะอาดและจัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาบตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561- 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล

30/03/2561 16:28:36
49 วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ และ อปท.ในเขตอำเภอวาริชภูมิทุกแห่ง ณ แยกบ้านคำบิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ และ อปท.ในเขตอำเภอวาริชภูมิทุกแห่ง ณ แยกบ้านคำบิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิและพื้นที่ข้างเคียง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์

30/03/2561 16:26:56
50 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 12.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ป่าหญ้า ริมถนนทางเข้าเขื่อนน้ำอูนจะลุกลามเข้าบ้านประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 12.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ป่าหญ้า ริมถนนทางเข้าเขื่อนน้ำอูนจะลุกลามเข้าบ้านประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เพลิงสงบ เวลาประมาณ 13.20 น.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดับไฟ มีดังนี้
จ.อ.ประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
นายสุวิทย์ นาคอินทร์
นายวีระยุทธ สุทธิอาจ
นายนฤชิต. สอนไชยา

30/03/2561 15:38:59
51 วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ให้กับ นายประพันธ์ แสนอามาตรย์ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ให้กับ นายประพันธ์ แสนอามาตรย์ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

30/03/2561 15:28:07
52 วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ

30/03/2561 15:26:48
53 วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนา บริเวณบ้านปลาโหลน้อยและบ้านงิ้ว งานป้องกันบรรเทาและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้ออกดับไฟไหม้ เพื่อไม่ให้ไฟลามทุ่งต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนา บริเวณบ้านปลาโหลน้อยและบ้านงิ้ว งานป้องกันบรรเทาและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้ออกดับไฟไหม้ เพื่อไม่ให้ไฟลามทุ่งต่อไป

27/03/2561 16:34:26
54 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:33:10
55 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:31:53
56 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:31:21
57 วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.22 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน บริเวณหลังวัดพระธาตุศรีมงคล เป็นบ้านนายนิ่ม สุทธิอาจ งานป้องกันเทศบาลตำบลปลาโหล โดย จอ.ประสิทธิ์,นายสุทธิพงษ์ ,นายวีระยุทธ ได้ออกร่วมระงับเหตุ เพลิงสงบเวลา 22.10 น.

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.22 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน บริเวณหลังวัดพระธาตุศรีมงคล เป็นบ้านนายนิ่ม สุทธิอาจ งานป้องกันเทศบาลตำบลปลาโหล โดย จอ.ประสิทธิ์,นายสุทธิพงษ์ ,นายวีระยุทธ ได้ออกร่วมระงับเหตุ เพลิงสงบเวลา 22.10 น.

27/03/2561 16:28:03
58 วันที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายวันทา เถาว์ชาลี จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 124 บ้านไฮ่ เวลา 10.30

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายวันทา เถาว์ชาลี จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 124 บ้านไฮ่ เวลา 10.30

27/03/2561 16:26:23
59 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมโคกศาลา หมู่ที

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมโคกศาลา หมู่ที่ 8

27/03/2561 16:25:19
60 ประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

13/03/2561 15:12:30
61 เข้าเดินรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ถึง บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมเข้าเดินรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ถึง บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9

13/03/2561 10:02:35
62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 8 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

08/03/2561 16:17:38
63 นายปรีดา เจริญไชย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากลุ่มน้ำภาคอิสาน 18 จังหวัด ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายปรีดา เจริญไชย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากลุ่มน้ำภาคอิสาน 18 จังหวัด ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงคำโพธิ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

08/03/2561 16:12:52
64 วันนี้ 7 มี.ค. 2561 คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอวาริชภูมิ ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่ ตำบลคำบ่อ ตำบลค้อเขียว เพื่อรวบรวมข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุนำเสนอคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพือพิจารณาประสานน่วยงานที่รับผิด

วันนี้ 7 มี.ค. 2561 คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอวาริชภูมิ ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่ ตำบลคำบ่อ ตำบลค้อเขียว เพื่อรวบรวมข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุนำเสนอคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพือพิจารณาประสานน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

08/03/2561 16:11:25
65 ประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ คณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับท่านพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ที่มาติดตามการจัดเวทีประชาคม ในครั้งนี้ด้

วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ คณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับท่านพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ที่มาติดตามการจัดเวทีประชาคม ในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11

08/03/2561 16:08:27
66 ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากนายทองอยู่ ฝ่ายขันธ์ แจ้งว่า ร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล

วันที่ 5 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากนายทองอยู่ ฝ่ายขันธ์ แจ้งว่า ร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล ได้เกิดการตื้นเขินทำให้น้ำเสียจากชุมชนไม่สามารถระบายไปที่อื่นได้ทำน้ำเสียเกิดท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวช้าน และทำให้เกิดน้ำท่วมหมู่บ้านในหน้าฝน ดังนี้ จึงขอร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้เทศบาลตำบลปลาโหลได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนาบ่อต่อไป

08/03/2561 16:04:42
67 วันที่ 6 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

วันที่ 6 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

08/03/2561 16:02:07
68 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2, บ้านดอนยานาง หมู่ 3, บ้านไฮ่ หมู่ 5

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2, บ้านดอนยานาง หมู่ 3, บ้านไฮ่ หมู่ 5

08/03/2561 16:00:54
69 เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร "

วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ ทีมขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับการมาติดตามการจัดเวทีประชาคม จากตัวแทนสถิติจังหวัดสกลนคร ,ปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ และสัสดีอำเภอวาริชภูมิ ที่มาเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10

08/03/2561 15:58:53
70 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

02/03/2561 15:10:52
71 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร ณ ทีว่าการอำเภอวาริชภูมิ

02/03/2561 15:04:22
72 โครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

27/02/2561 16:07:37
73 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

5.ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

23/02/2561 11:33:22
74 ร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ 3

23/02/2561 11:30:52
75 ร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ 2

23/02/2561 11:29:19
76 ร่วมประชาคมไทยนิยมตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ 1

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมไทยนิยมตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ 1

23/02/2561 11:28:10
77 ออกติดตามการจัดซื้อขยะรีไซเคิลของกรรมการชุดใหม่ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยนายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดออกติดตามการจัดซื้อขยะรีไซเคิลของกรรมการชุดใหม่ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

23/02/2561 11:25:40
78 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

23/02/2561 11:24:35
79 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

23/02/2561 11:20:13
80 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดบ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดบ้านดงคำโพธิ์ พร้อมร่วมกิจกรรมบุญประทายข้าวเปลือก

16/02/2561 10:39:16
81 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายประเสริฐ ทัศมี บ้านดอนยานาง จำนวน 12,000 บาท

16/02/2561 10:26:43
82 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายทรัพย์ทวี สุขสร้อย จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 114 บ้านผักตบ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายทรัพย์ทวี สุขสร้อย จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 114 บ้านผักตบ

06/02/2561 15:58:24
83 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดงคำโพธ์ หมู่ 11

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดงคำโพธ์ หมู่ 11

06/02/2561 15:56:44
84 มอบพวงหรีดกับครอบครัวอดีต สท.ทรัพย์ทวี สุขสร้อย บ.ผักตบ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด /ผอ.กอง /หน.สำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกันมอบพวงหรีดกับครอบครัวอดีต สท.ทรัพย์ทวี สุขสร้อย บ.ผักตบ

06/02/2561 15:54:58
85 ทำโครงการ 1 ตำบลซ๋อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการ 1 ตำบลซ๋อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 รายนายถาวร เจนสิทธิ์ บ้านเลขที่ 38 หมูที่ 7 บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

06/02/2561 11:28:52
86 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,741 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,741 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1022 คน เป็นเงิน 613,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 512 คน เป็นเงิน 358,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 189 คน เป็นเงิน 151,200 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,140,800 บาท

01/02/2561 14:29:03
87 ร่วมปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านมัจฉากาชาด จังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครกำหนดเวรประจำร้านมัจฉากาชาดของอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านมัจฉากาชาด จังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครกำหนดเวรประจำร้านมัจฉากาชาดของอำเภอวาริชภูมิ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น-24.00 น. ในการที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดส่งเจ้าที่ อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหลเข้าร่วมรักษาความปลอดภัยภายในงานกาชาดจังหวัดสกลนครด้วย

22/01/2561 16:36:16
88 มอบเงินสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต รายคุณยายสมจิตร นาเชียงใต้ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลปลาโหล โดย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต รายคุณยายสมจิตร นาเชียงใต้ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

22/01/2561 16:30:58
89 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

22/01/2561 16:22:31
90 พระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ได้มามอบกระปุกออมสินจำนวน 114 อัน

วันที่ 10 มกราคม 2561 ท่านพระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ได้มามอบกระปุกออมสินจำนวน 114 อัน ข้าวสารจำนวน 9 ถุง ขนมจำนวน 9 ห่อใหญ่ และมาม่าจำนวน 3 ลัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 ศูนย์ ของเทศบาลตำบลปลาโหล

22/01/2561 16:20:59
91 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 และ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 และ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

22/01/2561 16:18:19
92 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 5 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,750 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1025 คน เป็นเงิน 615,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 515 คน เป็นเงิน 360,500 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 192 คน เป็นเงิน 153,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,147,100 บาท

22/01/2561 16:16:03
93 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

22/01/2561 16:14:24
94 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณยายทิ้ง อัคราช

วันที่ 8 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณยายทิ้ง อัคราช จำนวนเงิน 8000 บาท บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

22/01/2561 16:13:15
95 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณพ่อบุญรอด พรหมศิริ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

วันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณพ่อบุญรอด พรหมศิริ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 8,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท

22/01/2561 16:11:20
96 วันที่ 3 มกราคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลููกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าเยี่ยมจุดตรวจหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลููกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าเยี่ยมจุดตรวจหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 16:20:42
97 เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

03/01/2561 16:18:32
98 เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

03/01/2561 16:16:22
99 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 15:10:05
100 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล จิตอาสา สมาชิก และ อปพร. ร่วมดำเนินการทำความสะอาดกวาดฝุ่นและเก็บขยะบริเวณริมถนนช่วงหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล จิตอาสา สมาชิก และ อปพร. ร่วมดำเนินการทำความสะอาดกวาดฝุ่นและเก็บขยะบริเวณริมถนนช่วงหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 15:08:52
101 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสัญญา จำปาทิ จำนวน 8,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 445 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสัญญา จำปาทิ จำนวน 8,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 445 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ

03/01/2561 15:07:51
102 ตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มน้ำมันเพชรสุพรรณบริการ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อออกใบอนุญาตประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มน้ำมันเพชรสุพรรณบริการ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อออกใบอนุญาตประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560

03/01/2561 15:06:36
103 จัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

03/01/2561 15:05:22
104 รจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล ,บ้านปลาโหลน้อย, บ้านโคกศาลา, บ้านไฮ่ , บ้านพังฮอ, บ้านหนองท่ม

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล ,บ้านปลาโหลน้อย, บ้านโคกศาลา, บ้านไฮ่ , บ้านพังฮอ, บ้านหนองท่ม

03/01/2561 15:00:52
105 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ผักตบ หมู่ 7

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ผักตบ หมู่ 7

03/01/2561 14:58:55
106 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

08/12/2560 15:14:45
107 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกทั้งยังร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

08/12/2560 15:05:00
108 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

08/12/2560 15:02:09
109 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,754 คน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,754 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1028 คน เป็นเงิน 616,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 515 คน เป็นเงิน 360,500 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 193 คน เป็นเงิน 154,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,149,700 บาท

07/12/2560 15:45:45
110 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตับ หมู่ 7 และ หมู่ 16

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตับ หมู่ 7 และ หมู่ 16

07/12/2560 15:44:12
111 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ วันทีี 7 ธันวาคม 2560

วันทีี 7 ธันวาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และท่านดำเนิน สอนไชยา ประธานศูนย์๚ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560

07/12/2560 15:42:12
112 จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกทั้งยังร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

07/12/2560 15:40:43
113 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และ หมู่ 14 บ้านโนนอุดมณ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และ หมู่ 14 บ้านโนนอุดมณ์

07/12/2560 15:36:36
114 มอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล จำนวนเงิน 5,000 บาท กรณีเสียชีวิต ให้กับครอบครัวคุณพ่อเกิ่ง อรัญทอง บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

07/12/2560 15:35:05
115 มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะ ร่วมมอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ให้กับครอบครัวคุณพ่อเกิ่ง อรัญทอง ม.8 บ.โคกศาล

07/12/2560 15:33:30
116 รับการตรวจประเมินมหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากเทศบาลตำบปลาโหล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจประเมินมหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากเทศบาลตำบปลาโหล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

07/12/2560 15:30:49
117 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

09/11/2560 15:15:07
118 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 เวลา 16.00 น.

09/11/2560 15:13:39
119 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านผักตบ หมู่ 7 และผักตบ หมู่ 16

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านผักตบ หมู่ 7 และผักตบ หมู่ 16 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

08/11/2560 15:40:50
120 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

08/11/2560 15:39:17
121 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณแม่เครือวัลย์ เหมะธุลิน บ้านปลาโหล หมู่ 4

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล, กองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณแม่เครือวัลย์ เหมะธุลิน บ้านปลาโหล หมู่ 4 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 9,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000 บาท

08/11/2560 15:35:40
122 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

07/11/2560 15:44:21
123 ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางรำเพ็ญ อินทรพานิชย์

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางรำเพ็ญ อินทรพานิชย์ จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม เวลา 11.00 น.

07/11/2560 15:27:46
124 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านปลาโหล หมูที่ 4

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านปลาโหล หมูที่ 4

07/11/2560 11:32:16
125 ร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำเยาวชน ในเขตอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5 คน ไปร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร

07/11/2560 11:29:07
126 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านพังฮอ หมู่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านพังฮอ หมู่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

06/11/2560 11:24:23
127 ร่วมประชุมพร้อมประชาชน ชาวบ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมประชุมพร้อมประชาชน ชาวบ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวทางการจัดการขยะในหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 16

03/11/2560 15:24:32
128 วันที่ 3 พฤศจิายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 3 พฤศจิายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,759 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1030 คน เป็นเงิน 618,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 516 คน เป็นเงิน 361,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 195 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,153,200 บาท

03/11/2560 15:21:36
129 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

03/11/2560 15:19:30
130 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

24/10/2560 15:48:58
131 ร่วมมือช่วยกันในการวางดาวเรืองริมถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ หน้าศาลาจังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือช่วยกันในการวางดาวเรืองริมถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ หน้าศาลาจังหวัดสกลนคร

17/10/2560 15:03:31
132 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 กองช่างร่วมกับสำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

09/10/2560 15:59:57
133 ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้่างถนน คศล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

09/10/2560 15:58:54
134 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านงิ้ว บ้านนาแยง แยกลงทุ่งนา

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านงิ้ว บ้านนาแยง แยกลงทุ่งนา

09/10/2560 15:57:58
135 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงโพธิ์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงโพธิ์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

09/10/2560 15:54:55
136 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,763 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1031 คน เป็นเงิน 618,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 518 คน เป็นเงิน 362,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 195 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,156,200 บาท

09/10/2560 15:28:04
137 ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา กิจกรรมการปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน) มาตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

09/10/2560 15:26:41
138 จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่ นายสิงห์ทอง ก้อนธิงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

29/09/2560 17:26:54
139 ดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 4 - หมู่่ 10

วันที่ 29 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 4 - หมู่่ 10 ความก้าวหน้าโครงการ 80%

29/09/2560 17:24:05
140 ซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

วันที่ 29 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงดำโพธิ์ ความก้าวหน้าโครงการ 60%

29/09/2560 17:23:00
141 ซ่อมแซมถนนสายปลาโหล (กิโล 8) - แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ

วันที่ 21 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ซ่อมแซมถนนสายปลาโหล (กิโล 8) - แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ

21/09/2560 16:23:16
142 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 21 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ 14 บ้านโนนอุดม

21/09/2560 16:22:27
143 เข้าร่วมงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

21/09/2560 16:21:14
144 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

วันที่ 11 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

11/09/2560 16:13:55
145 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

วันที่ 6 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:08:44
146 วันที่ 6 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายปลาโหล (วัดป่า) - บ้านไฮ

วันที่ 6 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายปลาโหล (วัดป่า) - บ้านไฮ

11/09/2560 15:57:49
147 มอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายยนายทุ่น แก้วพิมผา

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายยนายทุ่น แก้วพิมผา บ้านเลขที่ 25 บ้านดอนยานาง จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 9,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 5,000 บาท

11/09/2560 15:34:16
148 วันที่ 5 กันยายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 5 กันยายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,632 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 980 คน เป็นเงิน 588,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 467 คน เป็นเงิน 326,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 171 คน เป็นเงิน 136,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,065,700 บาท

11/09/2560 15:32:25
149 ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

01/09/2560 16:42:04
150 ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล-นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ สัญจรผ่านไปมาได้เป็นปกติ

01/09/2560 11:03:58
151 ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุด

วันที่ 31 สิงหาคม 2560  เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง  ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ  ที่ชำรุด จึงขอปิดเส้นทางดังกล่าว  ประมาณ 2-3 วัน เพื่อทำการซ่อมแซมคอสะพานให้ใช้การได้เป็นปกติ  จึงขออภัยในความไม่สะดวก นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

31/08/2560 15:14:23
152 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ”

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล  นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ”ประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนตาดโผนไผ่ บ้านตาดโผนไผ่ หมู่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคมนี้ มีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ เปิดงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง จำนวนนับพัน

25/08/2560 11:50:09
153 ออกตรวจร้านรับซื้อยางพาราที่บ้านผักตบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกตรวจร้านรับซื้อยางพาราที่บ้านผักตบเพื่อออกใบอนุญาตเหตุอันตรายต่อสุขภาพและจดทะเบียนพานิชย์ที่บ้านผักตบ หมูที่ 7

16/08/2560 14:07:27
154 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

15/08/2560 11:10:29
155 ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหลขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมไปถึงให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหลได้หมดวาระลง เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล เกิดความต่อเนื่องจึงต้องมีการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

15/08/2560 10:39:03
156 มอบเงินสวัสดิการใหักับญาติผู้เสียชีวิต จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะ

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และนายสุรชัย พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายนายอภิชาติ ฮวดพรหม จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 9,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 5,000 บาท

15/08/2560 10:23:49
157 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

11/08/2560 15:45:42
158 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ และหมู่16 บ้านผักตบ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ และหมู่16 บ้านผักตบ

10/08/2560 15:02:50
159 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

10/08/2560 10:54:17
160 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 9 สิงหาคม  2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่  2 บ้านงิ้ว  และหมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

09/08/2560 13:48:10
161 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

09/08/2560 11:19:11
162 เข้าร่วมงานส่งมอบผลงานเครื่องจักร กิจกรรมประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ประจำปี 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมงานส่งมอบผลงานเครื่องจักร กิจกรรมประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ประจำปี 2560 หน่วยงานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสุน กรมส่งเสริมอุตสหกรรม

08/08/2560 16:35:40
163 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ชาวเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ พี่น้องกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ชาวเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ พี่น้องกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

08/08/2560 16:34:30
164 ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับตัวแทน จิตอาสา ช่วยนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคคุณวิเชียร นนทะชัย พร้อมครอบครัว คุณนริช โภคลี่ พร้อมครอบครัว และการรวมน้ำใจชาว ชลบุรี-ปราจีนบุรี พี่น้องในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล และข้าวสาร อาหารแห้งที่รับบริจาคจากประชาชน นำส่งไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

08/08/2560 16:32:55
165 ซ่อมแซมถนนและจัดทำทางเข้าบ้านพักนายเรืองเดช พิลาวรรณ ที่ถูกน้ำท่วม

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายทึมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมคณะกรรมการหมู่บ้านดงคำโพธิ์ ซ่อมแซมถนนและจัดทำทางเข้าบ้านพักนายเรืองเดช พิลาวรรณ ที่ถูกน้ำท่วมเสร็จเรียบร้อยบรรเทาความเดือดร้อน

04/08/2560 11:52:00
166 ดำเนินการปรับพื้นที่ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดซึ่งเกิดจากอุทกภัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดซึ่งเกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมเป็นการเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้

03/08/2560 15:14:38
167 การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,635 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 981 คน เป็นเงิน 588,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 468 คน เป็นเงิน 327,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 172 คน เป็นเงิน 137,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,067,800 บาท

02/08/2560 16:35:18
168 ออกตรวจเรื่องร้องเรียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมกับ นายสุวัฒน์ หิรนรมย์ นิติกร สำนักปลัดเทศบาล และผู้นำชุมชน ได้ออกตรวจเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากรถไอศครีมที่บ้านพังฮอ / ตรวจการจัดการเรื่องเสียง / กลิ่นจากฟาร์มเป็ด /และเสียงจากโรงสีที่บ้านดงเชียงเครือ

02/08/2560 16:33:10
169 งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

31/07/2560 11:28:21
170 ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบล นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

31/07/2560 11:07:20
171 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิตรายนางพร อินทร์ชลบาล ณ บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 1 เวลา 11.00 น. โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000

24/07/2560 11:45:44
172 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต รายนางตองไทย ยันตะพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 3 เวลา 11.30 น. โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000

24/07/2560 11:44:31
173 มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านพังฮอ ม.1

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านพังฮอ ม.1 รายนายเกิด อัคราช โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

07/07/2560 15:47:34
174 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,640 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 982 คน เป็นเงิน 589,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 470 คน เป็นเงิน 329,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 174 คน เป็นเงิน 139,200 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,071,400 บาท

04/07/2560 15:54:55
175 จัดส่งมอบถังขยะอันตรายพร้อมป้ายรณรงค์ให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ พรหมอุดม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดส่งมอบถังขยะอันตรายพร้อมป้ายรณรงค์ให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ พรหมอุดม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

29/06/2560 15:37:31
176 กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด "กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด" (26 มิถุนายน 2560) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

29/06/2560 15:32:37
177 ร่วมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับเขต

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับเขต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล

26/06/2560 15:39:27
178 โครงการักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ หนองสาธารณะหนองแวง บ้านหนองท่ม โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มะค่าโมง สักทอง ประดู่ ไม้ยาง ปล่อยปลานิล และรับแจกกล้าหญ้าแฝก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ หนองสาธารณะหนองแวง บ้านหนองท่ม โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มะค่าโมง สักทอง ประดู่ ไม้ยาง ปล่อยปลานิล และรับแจกกล้าหญ้าแฝก การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อให้พื้นที่ป่าและแหล่งน้ำฟื้นคืนสู่สภาพเดิม มีความสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

09/06/2560 16:27:48
179 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตบ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตบ้านดงคำโพธิ์ รายละ 5,000 บาท

07/06/2560 14:36:49
180 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านผักตบ ม.7 รายนายคง พาเสน่ห์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ เวลา 11.30 น

02/06/2560 15:23:03
181 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,643 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 982 คน เป็นเงิน 589,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 470 คน เป็นเงิน 329,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 177 คน เป็นเงิน 141,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,073,800 บาท

01/06/2560 14:51:13
182 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบ 8,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

31/05/2560 16:08:41
183 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบ 8,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

31/05/2560 16:08:38
184 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบ 8,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

31/05/2560 16:08:05
185 งานปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ช่วยเหลือล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนบ้านนาบ่อ หมู่ 6 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

งานปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ช่วยเหลือล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนบ้านนาบ่อ หมู่ 6 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

26/05/2560 16:15:35
186 มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกกองบุญ ฯ กรณีนอนโรงพยาบาลและกรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกกองบุญ ฯ กรณีนอนโรงพยาบาล จำนวน 1,500 บาท และกรณีเสียชีวิต จำนวน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,500 บาท รายนางอนงค์ บ่อคุ้ม ณ บ้านเลขที่ 16 บัานโค้งป่ากล้วย ในเวลา 11.30 น.

24/05/2560 16:07:55
187 มอบเงินสวัสดิการแต่งงานให้กับสมาชิกกองบุญ ฯ รายนางสาวขนิษฐา ชาทองยศ บ้านโค้งป่ากล้วย จำนวน 1,500 บาท

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการแต่งงานให้กับสมาชิกกองบุญ ฯ รายนางสาวขนิษฐา ชาทองยศ บ้านโค้งป่ากล้วย จำนวน 1,500 บาท

24/05/2560 16:05:37
188 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายคำเชื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

24/05/2560 16:04:05
189 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2 รายนายบัญชา อาจโยธา จำนวน 5,323 บาท

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2 รายนายบัญชา อาจโยธา จำนวน 5,323 บาท

24/05/2560 16:03:18
190 มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต นายไทยแลนด์ บัวภาคำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต นายไทยแลนด์ บัวภาคำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6

24/05/2560 16:02:07
191 บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกบริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

11/05/2560 10:31:20
192 รับการตรวจประเมินคุณภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากคณะกรรมการระดับจังหวัดผลการประเมินได้ระดับเกียรติบัตร

ในวันที่่ 2 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล รับการตรวจประเมินคุณภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากคณะกรรมการระดับจังหวัดผลการประเมินได้ระดับเกียรติบัตร โดยจังหวัดสกลนคร ได้ทั้งหมด 3 แห่งจาก ทต ที่ส่งทั้งหมด 32 แห่ง

02/05/2560 15:25:17
193 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย บ.ดงคำโพธิ์ ม.1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย บ.ดงคำโพธิ์ ม.1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

02/05/2560 14:51:09
194 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมถังขยะ ณ บ้านไฮ่โนนอุดม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมถังขยะ ณ บ้านไฮ่โนนอุดม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

02/05/2560 11:20:18
195 กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมถังขยะ ณ บ้านผักตบ ม.16 - ม.7 ในวันที่ 28 เมษายน 2560

กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมถังขยะ ณ บ้านผักตบ ม.16 - ม.7 ในวันที่ 28 เมษายน 2560

02/05/2560 11:16:20
196 มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต

คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนายธันวา อาจโยธา จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

02/05/2560 11:14:32
197 งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท (วันภูไทรำลึก )

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท (วันภูไทรำลึก ) ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

12/04/2560 15:45:25
198 งานงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8) ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

12/04/2560 15:43:51
199 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11

30/03/2560 16:43:22
200 ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

24/03/2560 16:24:10
201 ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

24/03/2560 16:23:05
202 ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

24/03/2560 16:21:56
203 ฝึกซ้อมแผนกู้ชีพ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการช่วยเหลือชีวิตของประชาชน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้ฝึกซ้อมแผนกู้ชีพ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการช่วยเหลือชีวิตของประชาชน โดยทำการฝึกซ้อมในวันที่ 21 มีนาคม 2560

21/03/2560 15:25:44
204 ร่วมกิจกรรมถ่ายทำสารคดีกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้านดงคำโพธิ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

ในวันที่  21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายทำสารคดีกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้านดงคำโพธิ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

21/03/2560 14:55:17
205 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:09:54
206 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:08:38
207 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:07:30
208 ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:05:02
209 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย (วาตภัย) บ้านดงเชียงเครือ

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย (วาตภัย) บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. พ.ต.ท.พล ฮามวงศ์ จำนวน 1,512 บาท
2. นางกุหลาบแก้ว พุทธรรม จำนวน 3,000 บาท

17/03/2560 15:20:04
210 งานแสดงมุทิตาจิต

เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ นายสุพัฒน์ โฮมวงศ์ ที่เกษียณอายุ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

17/03/2560 13:50:45
211 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูนจังหวัดสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูนจังหวัดสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 2,000 บาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

17/03/2560 13:47:47
212 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 1,500 บาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

17/03/2560 13:46:59
213 เทศบาลตำบลปลาโหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

17/03/2560 13:46:13
214 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมมอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมมอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของสมาชิกราย นางบุญนำ  สัตถาผล จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น.

15/03/2560 16:14:51
215 ได้นำเงินมามอบช่วยเหลือนางหนูพิน บุรีนอก ผู้ประสบอัคคีภัย

ท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์ จินตนา มูลนิธิสกลนคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้นำเงินมามอบช่วยเหลือนางหนูพิน บุรีนอก ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

15/03/2560 15:15:25
216 ออกตรวจติดตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแร่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  ออกตรวจติดตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

15/03/2560 14:45:49
217 มอบเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลจำนวน 8 ราย

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลจำนวน 8 ราย ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

14/03/2560 11:05:11
218 มอบส่งมอบไส้เดือนให้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนตำบลปลาโหล 16 คน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบส่งมอบไส้เดือนให้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนตำบลปลาโหล 16 คน ในที่ 10 มีนาคม 2560

13/03/2560 10:13:52
219 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับธนาคารขยะตำบลปลาโหลออกมอบสวัสดิฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับธนาคารขยะตำบลปลาโหลออกมอบสวัสดิฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 10 มีนาคม 2560

13/03/2560 10:12:44
220 ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่. 4

นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่. 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

13/03/2560 10:10:57
221 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและปฏิบัติธรรม

ท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ วัดราษฎร์นิยม

09/03/2560 16:46:04
222 ตรวจงานการก่อสร้างการเตรียมปูผิว แอสฟัลส์ หน้าวัด บ้านนาบ่อ หมู่ 6

ท่านนายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมท่านนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ตรวจงานการก่อสร้างการเตรียมปูผิว แอสฟัลส์ หน้าวัด บ้านนาบ่อ หมู่ 6 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560

07/03/2560 12:01:12
223 มอบเงินสวัสดิการฯ ของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีสมาชิกเสียชีวิต รายนายวันนี ละศรีจันทร์ ม.3 จำนวนเงิน 11,000 บาท

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบเงินสวัสดิการฯ ของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีสมาชิกเสียชีวิต  รายนายวันนี   ละศรีจันทร์  ม.3  จำนวนเงิน  11,000  บาท ในวันที่ 6 มีนาคม 2560

07/03/2560 09:16:46
224 ตรวจงานการก่อสร้างถนนการเกษตร ม.8 ม.13

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนนการเกษตร ม.8 ม.13  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:31:31
225 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ไฮ่ วัดตาดไฮ่

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ไฮ่ วัดตาดไฮ่  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:30:22
226 ตรวจงานการถนน คสล.บ้านงิ้ว ปลาโหลน้อย

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.บ้านงิ้ว ปลาโหลน้อย ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:28:32
227 ตรวจงานการถนน คสล.ดงเชียงเครือ โคกศาลา

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ดงเชียงเครือ โคกศาลา  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:25:20
228 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ดงคำโพธิ์

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ดงคำโพธิ์  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:22:05
229 กรมชลประทาน ลอกห้วยปลาหาง ถึงช่วง ถนน ปลาโหลน้อย บ้านงิ้ว

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจงานของกรมชลประทานในการลอกห้วยปลาหาง ถึงช่วง ถนน ปลาโหลน้อย บ้านงิ้ว  ในที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:18:51
230 มอบเบี้ยยังชีพผู้อายุ ประจำเดือนมีนาคม 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,657 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 988 คน เป็นเงิน 592,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 477 คน เป็นเงิน 333,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 178 คน เป็นเงิน 142,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,083,100 บาท

01/03/2560 16:05:58
231 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการสาธารณสุขและปศุสัตว์เคลื่อนที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการสาธารณสุขและปศุสัตว์เคลื่อนที่ บ้านไฮ่ โนนอุดม ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 15:28:29
232 สร้างบ้านภูไท (งานภูไทโลก ครั้งที่ 8)

เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินการสร้างบ้านภูไท จำนวน 2 หลัง

01/03/2560 15:20:58
233 กิจกรรมหน้าเสาธงและการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ได้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้แต่งกายด้วยชุดภูไทเป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8) ซึ่งจะจัดในวันที่ 4-6 เมษายน 2560

01/03/2560 11:30:29
234 กิจกรรมหน้าเสาธง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และจะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน

01/12/2559 11:42:19
235 รวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ โดยร่วมกันเข้าแถวยืนตรงกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

22/11/2559 15:43:52
236 มอบผ้าห่ม

เทศบาลตำบลปลาโหล ไดัมอบผ้าห่ม จาก ไทยเบรฟฯ ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลปลาโหล บ้านละ 14 ผืน  ท่าน นายอำเเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ประธานในการมอบผ้าห่ม

22/11/2559 15:14:27
237 วันปิยะมหาราช 2559

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

23/10/2559 12:16:26
238 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ หมูที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/10/2559 15:28:30
239 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ หมูที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/10/2559 15:28:11
240 พระเสด็ผู้สู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล

14/10/2559 11:58:59
241 มอบเบี้ยยังชีพผู้อายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,616 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 949 คน เป็นเงิน 569,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 446 คน เป็นเงิน 312,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 163 คน เป็นเงิน 130,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน เป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,025,000 บาท

17/08/2559 16:10:34
242 วันจักรี 2559

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

02/05/2559 11:09:31
243 โครงการแก้มลิง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้มลิง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

02/05/2559 10:59:50
244 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,594 คน แบ่งเป็น 
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 953 คน เป็นเงิน 571,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 454 คน เป็นเงิน 317,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 170 คน เป็นเงิน 136,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,042,600 บาท

03/02/2559 11:21:37
245 ประชุมกับคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ 28  ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 น. ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล ทั้ง 16 หมู่บ้าน เกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารขยะตำบลปลาโหล. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

 

29/12/2558 10:36:16
246 วันปิยมหาราช

นายกเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลโหล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

04/11/2558 14:33:53
247 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี 2558 กิจกรรม "เยาวชน...สีขาว...ปลอดยาเสพติด" ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่่ผ่านมา

22/10/2558 14:06:44
248 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลพบประชาชน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลพบประชาชน ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ ผ่านมา ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

22/10/2558 13:50:43