อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สุงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สุงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ 3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

14/11/2561 16:33:51
2 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561

ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในทุกกลุ่มสาระการเรียน
2. เพื่อยกระดับผลการประเมิน N T ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3
3. เพื่อยกระดับผลการประเมิน O NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 10:30:30
3 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) โดยได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพัฒนาจิตใจผู้เข้าร่วมโครงการ การดำเนินการตามโครงการฯ โดยเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับหน่วยงานราชการออกให้บริการดังนี้
- สำนักปลัด ให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทะเบียนราษฎร์ และการจัดทำแผน
- กองคลัง ให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย
- กองช่าง ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง แบบแปรนงานก่อสร้างต่างๆ
- กองสวัสดิการสังคม ให้บริการให้คำปรึกษาด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- กองการศึกษา ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
- ปศุสัตว์อำเภอ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว บริการทำหมันสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาและรักษาโรงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอวาริชภูมิ ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
- สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
- เกษตรอำเภอวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านต่างๆ ของเทศบาล ส่วนราชการอำเภอ ได้อย่างทั่วถึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไขของประชาชนได้ ตรงตามความต้องการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน
3. เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล หน่วยงานราชการอำเภอ และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 09:31:15
4 วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 รรม ประจำปี 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการของเท่ศบาลตำบลปลาโหลมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของ ชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

10/09/2561 16:19:13
5 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ผู้มาร่วมกิจกรรมส่งอุจจาระตรวจคัดกรอง จำนวน 50 ราย พร้อมอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อตรวจและบำบัดผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เจตคติที่ดี การปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ

07/09/2561 16:15:55
6 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 68 คน โดยมัวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงมะเร็งเต้านมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. สตรีอายุ 30-60 และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80
3. สตรีที่ตรวจพบก้อนผิดปกติที่เต้านมได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

07/09/2561 16:14:52
7 วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กให้ปลอดภัย ปลอดโรค
4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้น
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

06/09/2561 15:00:10
8 วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กให้ปลอดภัย ปลอดโรค
4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้น
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

06/09/2561 14:58:38
9 โครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี

นที่ 31 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ประธานเปิดการอบรม

31/08/2561 11:58:37
10 โครงการส่งเสริมศักยภาพควบคุมและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพควบคุมและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

31/08/2561 11:56:50
11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

31/08/2561 11:52:42
12 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น "กิจกรรม ปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร/ กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร " ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

27/08/2561 10:17:55
13 พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย)

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ได้พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อใ้ห้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำและพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ โดยจะจัดการฝึกอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

14/08/2561 14:25:44
14 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:21:04
15 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2561 ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ตั้งจุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/อปพร. และดำเนินการรณรงค์ขับขับขี่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ตักเตือนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แจกใบปลิวรณรงค์บริเวณจุดตรวจ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครด้วย

17/04/2561 10:39:21
16 วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล ในการนายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/04/2561 16:03:08
17 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 4 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยมีเป้าหมาย คือคนพิการ ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซินกา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ครัวเรือน รายนางสมพิศ คนเพียร บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย
2. เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุของคนพิการ
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ

11/04/2561 11:22:47
18 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา 3. เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมาย เป็นประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีกีฬาที่ทำการการแข่งขันดังนี้ 1 ประเภทกีฬาหลัก ได้แก่ - กีฬาฟุตบอบลชาย - กีฬาวอลเลย์บอลหญิง - กีฬาเชปักตะกร้อชาย - กีฬาเปตอง (ชายคู่ - หญิงคู่) 2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน - วิ่งสามัคคีสามขา - กินวิบาก - พายเรือบก ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2561

02/04/2561 11:10:32
19 วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

30/03/2561 15:41:09
20 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 70% แล้ว

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 70% แล้ว

30/03/2561 15:25:49
21 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

27/03/2561 16:36:30
22 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

27/03/2561 16:35:27
23 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

27/03/2561 16:29:26
24 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

27/03/2561 16:27:22
25 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สาม ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สาม ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

14/03/2561 13:45:29
26 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

13/03/2561 15:14:14
27 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

13/03/2561 09:59:42
28 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) ภาคปฏิบัติเป็นที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) ภาคปฏิบัติเป็นที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

08/03/2561 16:16:20
29 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) เทศบาลตำบลปลาโหล โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) เทศบาลตำบลปลาโหล โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวตอไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

08/03/2561 16:06:21
30 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

08/03/2561 16:03:14
31 ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 35%

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 35% แล้ว

02/03/2561 15:16:50
32 ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13-บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

วันที่ 1 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13-บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

02/03/2561 15:14:23
33 โครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ)

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาพังโคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

02/03/2561 15:12:59
34 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของกองในหน่วยงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และนาง นางรักคณา อินธิดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ศููนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

27/02/2561 16:09:26
35 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

23/02/2561 11:34:09
36 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/02/2561 11:22:31
37 ก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

23/02/2561 11:14:50
38 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

23/02/2561 11:13:27
39 ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล

23/02/2561 11:12:27
40 รก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล ซึ่งกำลังนี้ดำเนินการตอกเสาเข็มระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8

23/02/2561 11:10:56
41 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

16/02/2561 10:35:27
42 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล ซึ่งการปรับปรุงถนนดินลุกรัง ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 50% แล้ว

16/02/2561 10:33:56
43 ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้่างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 25% แล้ว

16/02/2561 10:28:17
44 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

ในวันที่ 31 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านปลอดขยะอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกธนาคารขยะ ในการทำกิจกรรมการลดขยะและกำจัดขยะเหลือใช้ก่อนนำไปกำจัดปลายทางได้อย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้หมู่บ้านงิ้วเป็นหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบในการ ลด ละ เลิก สร้างขยะในชุมชน 3. เพื่อให้มีครัวเรือนปลอดขยะในหมู่บ้านงิ้วและมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน

31/01/2561 16:25:43
45 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทอสื่อ) ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทอสื่อ) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายละยอม ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/01/2561 16:24:05
46 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่พันธ์ให้แก่ประชาชน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายละยอม ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/01/2561 16:22:21
47 นวันที่ 22 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)

ในวันที่ 22 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่พันธ์ให้แก่ประชาชน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/01/2561 16:38:55
48 เทศบาลตำบลปลาโหลและคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหลและคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางสมจิต นาเชียงใต้ จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ เวลา 11.00 น.

22/01/2561 16:29:32
49 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง 2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง และ 3. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้ ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/01/2561 16:24:38
50 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ )

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ ) โดยมีวึตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

07/12/2560 15:24:07
51 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน

วันที่ 18 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2560 ณ มัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้

21/09/2560 16:19:40
52 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กให้มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตไปตามวัย และวุฒิภาวะ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้เด็กได้ประพฤติดี คิดดี ทำดี มีจิตใจที่ดีงาม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีนักกีฬาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 114 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ 1. วิ่งกระต่ายขาเดียว 2. วิ่งผลัดสวมห่วง 3. วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า (ของจำนวน 3 ชิ้น) 4. เตะฟุตบอลเข้าประตู 5. ตักน้ำใส่ขวด 6. ลิงอุ้มแตง 7. เก้าอี้ดนตรี ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

12/09/2560 15:23:49
53 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

วันที่ 8 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:12:24
54 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 7 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:10:37
55 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560

ในระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปารวรรณศึกษา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

11/09/2560 16:02:46
56 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 “กิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสม้ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาเพื่อลดความขัดแย้งหรือความเห็นต่างทางการเมือง ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 15:59:11
57 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อายุ

วันที่ 6 กันยายน 2560 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อายุ โดยบ้านของนายเป พาเสน่ห์ บ้านผักตบ ม.16 ได้รับการคัดเลือกให้ทำการซ่อมบ้านและปรับสภาพแวดล้อม ให้เข้าอยู่อาศัยได้อย่างสะดวก

11/09/2560 15:35:45
58 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ เพื่อบริการประชาชนในกรณีไม่สามารถขอรับบริการของเทศบาลได้ และทราบถึงปัญหาต่างๆของประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการเร่งด่วนของทางราชการเพื่อตอบสนองนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับหน่วยงานของอำเภอภูมิ อาทิเช่น สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ในการช่วยเหลือบริการประชาชน  ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/08/2560 15:33:36
59 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะที่ใช้ในการการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกวิธีและทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่กับชุมชนและครอบครัวอย่างมีความสุข

25/08/2560 11:05:39
60 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /การวิ่ง 3 กิโลเมตร / และการวิ่ง 5 กิโลเมตร

19/08/2560 14:01:07
61 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติแนวความคิดและจิตสำนึกแก่นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17/08/2560 11:34:53
62 ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

15/08/2560 16:20:35
63 ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด ความก้าวหน้าโครงการ 80% ของโครงการแล้ว

08/08/2560 16:31:03
64 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  "กิจกรรมอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

26/07/2560 16:19:42
65 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน"

ในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน" ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกินพอเเพียว 3 ห่วง เงื่อนไข ซึ่งจะเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน

24/07/2560 10:57:42
66 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้มีความสามารถ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จำนวน 50 คน

18/07/2560 14:32:53
67 มอบเทียนพรรษา วัดป่าดงเชียงเครือ

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำ 2560 วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ วัดป่าดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

07/07/2560 15:49:08
68 โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้รับความรู้ในการหล่อเทียนพรรษา
          2. เพื่อเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ให้คงอยู่สืบไป
          3. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
           ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน
          ผู้เข้าอบรมในครั้งได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ทั้ง 16 หมู่บ้าน

04/07/2560 15:52:46
69 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีในโรงเรียน

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน นักเรียนและประชาชนทั่วไปในการคัดแยกขยะต้นทางได้อยางถูกวิธี และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลปลาโหลมีการคัดแยกขยะตันทางสามารถลดปริมาณขยะเข้าสู่ระบบกำจัดได้ กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ผู้นำชุมชน / อาสาสมัครสาธารณสุข / สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล/สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน 120 คน ในการนี้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

29/06/2560 15:35:50
70 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงความอาลัยตลอดจนความจงรักภักดีอันเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2) เพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3) เพื่อสร้างพลังในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา มีความรู้ และ มีความสามารถ ในการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 80 คน

29/06/2560 15:30:09
71 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

26/06/2560 15:38:05
72 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2560 "โครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระบรมโกศ" ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560

07/06/2560 14:37:49
73 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยของท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560 ในการนี้ นายสมควร สารพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

31/05/2560 16:03:28
74 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยของท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560 ในการนี้ นางรุ่งจิตร อรรถสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

30/05/2560 15:25:44
75 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำเปลจากเศษผ้า)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำเปลจากเศษผ้า) ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการท่านวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้ประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป

16/05/2560 13:54:15
76 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร

11/05/2560 10:25:06
77 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในการท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

02/05/2560 11:12:02
78 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2560

เทศบาลำตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา เป็นประธานเปิดงาน และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง

12/04/2560 15:41:39
79 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษาได้ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา เป็นประธานเปิดงาน และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน เยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้
1 ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง (ชายคู่ – หญิงคู่)
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 วิ่งสามัคคีสามขา
2.2 วิ่งกระสอบ
2.3 พายเรือบก

13/03/2560 10:15:20
80 โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (LA21)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ จัดโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (LA21) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนาเป็นประธานเปิดงานที่บ้านนาบ่อ และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

07/03/2560 13:45:56
81 โครงการบริการสืบค้นความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ประจำปี 2560 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการบริการสืบค้นความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ประจำปี 2560 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education และการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ Google Apps for Education และเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และท่านสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

01/03/2560 11:20:56
82 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหลได้เข้ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวาริชวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรของหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอวาริชภูมิ

01/03/2560 11:17:34
83 โครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

14/02/2560 16:21:49
84 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

14/02/2560 16:10:45
85 โครงการป้องกันภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการป้องกันภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2560 ในระหว่างวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  -  ๓  มกราคม  ๒๕๖๐ณ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

09/01/2560 15:07:31
86 จัดประชุมประชาคมตำบลปลาโหลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดประชุมประชาคมตำบลปลาโหลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลปลาโหล

22/11/2559 15:46:42
87 โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล และประชาชนเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมโครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม "๑๐๙ ครั้ง รอยพระบาทยาตรายังจารึก..สกลนคร "  ณ บริเวณถนนบายพาสโค้งปิ้งงูถึงพระตำหนึกภูพานราชนิเวศน์

22/11/2559 15:29:05
88 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้ทำจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีการจัดการแข่งดังนี้
1. วิ่งกระต่ายขาเดียว
2. วิ่งผลัดสามห่วง
3. วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า
4. แตะฟุตบอลเข้าประตู
5. ตักน้ำใส่ขวด
6. ลิงอุ้มแตง
7. เก้าอี้ดนตรี

26/09/2559 16:33:43
89 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้ทำจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีการจัดการแข่งดังนี้
1. วิ่งกระต่ายขาเดียว
2. วิ่งผลัดสามห่วง
3. วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า
4. แตะฟุตบอลเข้าประตู
5. ตักน้ำใส่ขวด
6. ลิงอุ้มแตง
7. เก้าอี้ดนตรี

26/09/2559 16:33:40
90 จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

26/09/2559 16:31:37
91 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาขนในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้าใจหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็น รูปธรรมต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู่้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 100 คน

19/09/2559 16:13:02
92 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกอง ทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกอง ทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยจัดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และทัศนะศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงฮังสามัคคีจำกัด บ้านโคกสะอาด ตำบล อุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

25/08/2559 16:09:26
93 วันแม่แห่งชาติ 2559

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยในภาคเช้า 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอ ประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิและในภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวาริภูมิ

17/08/2559 16:15:21
94 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

เทศบาลตำบปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ปี 2559 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

17/08/2559 16:12:31
95 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "การฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเยาวชนไทย เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจในระบอบประชาธิปไตยใสสะอาด" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

17/08/2559 16:08:05
96 โครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

17/08/2559 16:05:23
97 จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

เทศบาลตำบปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ และ วัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา

17/08/2559 16:02:45
98 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลปลาโหล)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลปลาโหล) ในวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจน กลุ่มสตรี ผู้ประสบปัญหาการว่างงาน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว

17/08/2559 15:57:53
99 ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 11 เดือนกรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

17/08/2559 15:27:22
100 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 11 เดือนกรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

16/08/2559 11:35:42
101 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลเทศบาลตำบลปลาโหล  ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 5-11 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการสอนทักษะเบื้องต้นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้รู้ถึงวิธีการเล่น  สามารถเล่นได้ตามกฎกติกาการแข่งขัน  เล่นอย่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักในการเล่นกีฬาอีกทางหนึ่งด้วย  และอยากที่จะเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย  และใจให้สมบูรณ์แข็งแรง  ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

16/08/2559 11:15:09
102 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการผลิตด้านเกษตรหรือด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการผลิตด้านเกษตรหรือด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 บริเวณ หนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

30/06/2559 15:03:31
103 โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559

18/05/2559 10:25:51
104 บัณทิตน้อย

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับ ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

02/05/2559 11:51:46
105 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการและสังคม ได้จัด โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในการท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ท่านคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

02/05/2559 11:42:11
106 งานภูไทรำลึก

เทศบาลตำบลปลาโหลได้เข้าร่วมงานภูไทรำลึก ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

02/05/2559 11:17:27
107 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านคำเขื่องร่ม เกษร่ม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน 
การแข่งขันกีฬา มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอกลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 ปิดตาตีปิ๊บ
2.2 พายเรือบก
2.3 ตีวงล้อ

25/03/2559 16:15:37
108 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านคำเขื่องร่ม เกษร่ม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน 
การแข่งขันกีฬา มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอกลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 ปิดตาตีปิ๊บ
2.2 พายเรือบก
2.3 ตีวงล้อ

25/03/2559 16:15:34
109 จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน วัดศรีมณีวรรณ บ้านดอนยานาง และศาลาประชาคมบ้านงิ้ว

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรีมณีวรรณ บ้านดอนยานาง และศาลาประชาคมบ้านงิ้ว

17/02/2559 16:27:23
110 จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ และศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

16/02/2559 15:43:58
111 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

         เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ และมีนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม โชว์เครื่องบินเล็ก, เครื่องร่อนร่มบินพาลามอร์เตอร์, เครื่องเล่นสไลเดอร์ , สปริงบอร์ด , จับสลากรางวัล,การมอบทุนการศึกษา, การแจกขนมให้กับเด็กที่มาร่วมงาน, ซุ้มอาหาร,ซุ้มขนม, ซุ้มเครื่องดื่ม, ซุ้มเกมต่าง ๆ และมีการสนับสนับกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อำเภอวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรม การทำปูนปลาสเตอร์/ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดซุ้มเกมต่างๆ  /โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านผักตบ, โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ, โรงเรียนบ้านนาบ่อ, โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้

 

11/01/2559 14:30:23
112 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

เทศบาลตำบลปลาโหล  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ท่านธวัช  ศิริวัธนนุกูล เป็นประธานในการเปิดงาน  และมีนายอำเภอวาริชภูมิ ท่านประทิม โกษาแสง เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกันแข่งขันกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคคลของหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องภายในเขตอำเภอวาริชภูมิ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนา อำเภอวาริชภูมิ ต่อไป  โดยชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันกัน มีดังนี้

  1. ประเภทกีฬาสากล ประกอบด้วย
  • ฟุตบอลชาย 11 คน
  • เซปักตะกร้อ
  • วอลเลย์บอลหญิง
  • เปตองผสม
  1. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย
  • วิ่งผลัดกระสอบผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน
  • ลิงอุ้มแตงผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน
  • ตีกอล์ฟพื้นบ้าน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
  • วิงผลัดซุปเปอร์แมนผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน
29/12/2558 09:25:42
113 งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหนองปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/12/2558 10:37:50
114 โครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพ ตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพ ตำบลปลาโหล ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

16/11/2558 11:21:24